Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring is een korte samenvatting van ons privacyreglement.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Calder Werkt
Postbus 525
8000 AM Zwolle

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Calder Werkt verkrijgt uw persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via e-mail, telefoon, app, website, inschrijfformulier, quickscan, intake. Daarnaast kunnen in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verkregen worden via derden, bijvoorbeeld de gemeente. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens. En ook gegevens die van belang zijn voor het bieden van passende dienstverlening aan u en gegevens waarvan de verwerking wettelijk noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Calder Werkt verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het onderhouden van contact
  • een goede en efficiënte dienstverlening
  • beheer van het cliëntenbestand
  • facturering en debiteurenbeheer
  • nakoming van contractuele en wettelijke verplichtingen.

Op basis van welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens primair om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerkt Calder Werkt persoonsgegevens, omdat er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals:

  • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
  • de verbetering van onze dienstverlening
  • beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u dat afzonderlijk worden gevraagd.

Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?

In het kader van haar dienstverlening kan Calder Werkt uw persoonsgegevens uitwisselen met derden, zoals IT-leveranciers van website en systemen. Deze derden mogen de persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Binnen de EER is er een goede bescherming voor de persoonsgegevens, daarbuiten niet in alle gevallen. Uw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de EER verwerkt, tenzij er afdoende waarborgen zijn dat voldaan wordt aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Calder Werkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening, en minimaal zolang als nodig is om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Calder Werkt beveiligt alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Wij hebben hiervoor een specifiek beleid opgesteld in de vorm van het Informatiebeveiligings- en privacybeleid.

Worden er cookies geplaatst?

Voor het goed technisch functioneren van onze website worden cookies geplaatst. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Hiermee kunnen wij de technische werking van onze webapplicaties verbeteren.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u zowel schriftelijk als via de e-mail indienen bij Calder Werkt. Als uw verzoek niet wordt opgevolgd, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Calder Werkt via privacy@calderholding.nl. Mocht u er op deze manier samen met ons niet uitkomen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).