Dyslexie

Dyslexie veroorzaakt leerproblemen. Dat is jammer, want als scholen op tijd weten wat er aan de hand is, kan er wat aan gedaan worden. Er zijn mogelijkheden voor extra middelen voor voorzieningen en begeleiding. Ook zijn er behandelingsopties. De stoornis zal er niet door verdwijnen, maar jouw leerling of jouw kind kan er wel beter mee omgaan.

Foto Aob Schoolbeleving

Wanneer je als ouders/verzorgers en/of school het vermoeden hebt dat je kind of leerling dyslexie heeft, dan heeft Calder Werkt TalentCompaz mogelijkheden voor onafhankelijk dyslexieonderzoek. Dit verzorgen we als het even kan op de eigen school van je kind of leerling en anders bij ons op locatie.

Dyslexie, wat is dat eigenlijk?

Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties vervelend belemmeren, waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en eventueel behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken.

Meer informatie over dyslexie (steunpunt dyslexie):

Bekijk alle informatie hier


Vermoed je dat jouw kind dyslexie heeft?

Als jouw kind ernstige lees- en spellingsproblemen heeft, kun je aan zijn of haar leerkracht vragen of er een vermoeden bestaat van dyslexie. Vraag de leerkracht om samen de gegevens van het leerlingvolgsysteem te bespreken, welke extra hulp op school is geboden en wat het effect van die hulp was. De school kan adviseren of het een diagnose dyslexie en eventuele behandeling, raadzaam is.

Meer weten over Calder Werkt TalentCompaz?                       

Neem contact op met Calder Werkt TalentCompaz 088 2701230 of stel je vraag via onderwijs@aob-compaz.nl

Het dyslexieonderzoek

Het dyslexieonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Eerst testen we de intelligentie van je kind om informatie te krijgen over zijn of haar algemene cognitieve vaardigheden. Vervolgens maken enkele schoolse opdrachten deel uit van het onderzoek, zoals leesteksten, dictee, letteroefeningen en geheugentaakjes. En daarnaast krijgt je kind opdrachten specifiek gericht op dyslectische kenmerken die ook bepaalde deelvaardigheden meten. Calder Werkt TalentCompaz werkt conform richtlijnen en kwalificatievoorwaarden Stichting Dyslexie Nederland.

Ga naar Stichting Dyslexie Nederland

Wanneer dyslexie is vastgesteld bij jouw kind, stellen we een dyslexieverklaring op. De dyslexieverklaring beschrijft op grond waarvan de diagnose gesteld is, wat mogelijke verklaringen zijn en welke ernstige belemmeringen jouw kind ondervindt bij het volgen van onderwijs en/of bij het functioneren in de samenleving. Daarnaast geeft de dyslexieverklaring aan welke behandeling, materiële voorzieningen, begeleiding en compensaties/dispensaties in het onderwijs noodzakelijk zijn. De dyslexieverklaring blijft onbeperkt geldig.